گارانتی لبزکالا

تجهیزات ارائه شده با لوگوی گارانتی لبزکالا شامل گارانتی لبزکالا می باشند، مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش آن بر مبنای نوع کالا متغییر می باشد و مطلب مربوطه به طور کامل در قسمت توضیحات هر کالا ذکر می گردد.